Founder

Khan Bahadur Ahsanullah (R.)

Kazi Azjar Ali Gold Medal