Founder

Khan Bahadur Ahsanullah (R.)

Sl No. Name Year
 
 
 
01 Mr. Tapan Kumar Sharker 2019
 
 
 
02 Mr. Md. Nasir Uddin 2019
 
 
 
03 Shafiqur Rahma 2018
 
 
 
04 Mofizur Rahman 2018
 
 
 
05 Khairul Islam 2016
 
 
 
06 Nilufar Yasmin 2016
 
 
 
07 Dipak Kumar Roy 2015
 
 
 
08 Momotaz Khatun 2014
 
 
 
09 S.M. Rafiqul Islam 2013
 
 
 
10 Asaduzzaman 2011
 
 
 
11 M.A. Hye 2010
 
 
 
12 Iqbal Masud 2009